Artykuły

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

TREŚĆ ARTYKUŁU

Procedura przyśpieszonej i uproszczonej sądowej windykacji międzynarodowej wprowadzona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń znajdująca zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych oraz handlowych, w których wartość roszczenia nie przekracza kwoty 2000 euro.

Modelowe klauzule arbitrażowe

TREŚĆ ARTYKUŁU

Zastosowanie klauzul arbitrażowych rekomendowanych przez daną instytucję arbitrażową zapewnia przedsiębiorcom przede wszystkim skuteczny wybór danej instytucji mającej rozstrzygnąć spór, nadto strony przedmiotowej umowy zyskują pewność, iż  postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w oparciu o ugruntowane zasady arbitrażu międzynarodowego, a wydane orzeczenie na mocy konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. zostanie uznane oraz będzie wykonalne w ponad 140 krajach świata.

Reklamacja jakości w handlu międzynarodowym

TREŚĆ ARTYKUŁU

Stosownie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejącą w chwili przejścia ryzyka na kupującego.

Zawieranie międzynarodowych umów sprzedaży

TREŚĆ ARTYKUŁU

Stosownie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów podstawową formą zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie oferty przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Propozycja zawarcia umowy skierowana do jednej lub wielu określonych osób stanowi ofertę. Musi być wówczas wystarczająco precyzyjna i wskazywać, że oferent umowy, w razie jej przyjęcia, ma zamiar być nią związany. Propozycja jest wystarczająco precyzyjna, jeżeli wskazuje towary oraz w sposób wyraźny lub dorozumiany określa lub pozwala ustalić ich ilość i cenę. Oferta staje się skuteczna z chwilą dotarcia do adresata.

Minimalna treść umowy międzynarodowej

TREŚĆ ARTYKUŁU

Stosownie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów umowa sprzedaży powinna regulować zakres obowiązków sprzedawcy oraz kupującego. Nieodniesienie się w umowie do tej materii będzie skutkowało zastosowaniem ogólnych regulacji przewidzianych w Konwencji.

Prawo europejskie w windykacji międzynarodowej

TREŚĆ ARTYKUŁU

Na pomoc polskim eksporterom i importerom przychodzą regulacje unijne, pozwalające na podejmowanie działań w sytuacji, gdy dłużnik ma swoją siedzibę na terenie innego państwa –  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, Rozporządzenie (WE) nr 805 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające  europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Sądowa windykacja międzynarodowa w państwach Unii Europejskiej

TREŚĆ ARTYKUŁU

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność za granicą (eksporter, importer, zamawiający usługi, czy wykonujący usługi, ) może znaleźć się sytuacji, kiedy jego zagraniczny partner nie rozliczy się lub nie wykona ciążącego na nim zobowiązania (nie dostarczy towaru, nie wykona usługi) W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie wyboru odpowiedniego sposobu dochodzenia należności. Na tym etapie kluczowe jest posiadanie wyczerpującej wiedzy na temat instytucji prawnych jakie można wykorzystać. Dzięki temu podjęta decyzja, co do sposobu dochodzenia należności będzie w pełni racjonalna, uwzględniająca zarówno korzyści jak i koszty związane z każdym z dostępnych trybów postępowania.

Sądowa windykacja zagraniczna przy wykorzystaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego 

TREŚĆ ARTYKUŁU

Europejski Tytuł Egzekucyjny – instytucja prawna znosząca wymóg uprzedniego przeprowadzania postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa członkowskiego UE, ugody sądowej zatwierdzonej przez sąd lub zawartej przed sądem bądź dokumentu urzędowego w innym państwie członkowskim UE, w którym orzeczenie, ugoda, dokument mają podlegać wykorzystaniu. Podstawowym celem wprowadzenia instrumentu prawnego w postaci Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego było uproszczenie przeprowadzenia egzekucji orzeczenia pochodzącego z jednego Państwa członkowskiego w innym Państwie członkowskim. Art. 5 Rozporządzenia 805/2004 przewiduje, że orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Państwie Członkowskim jego wydania, jest bezpośrednio uznawalne i wykonalne w innych Państwach Członkowskich. Na mocy rozporządzenia zniesiono więc exequatur co oznacza, że procedura stwierdzenia wykonalności orzeczenia przeprowadzana w Państwie jego wykonania zastąpiona została postępowaniem w przedmiocie nadania orzeczeniu zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, przeprowadzanym w Państwie wydania tego orzeczenia.