Windykacja na koszt dłużnika

Andrzej Żurawski        25 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Wierzyciele, którzy nie otrzymali zapłaty od swojego dłużnika i w związku z tym chcą podjąć współpracę z podmiotem prowadzącym windykację często nie wiedzą, że działania mogą zostać przeprowadzone w taki sposób, aby windykacja na koszt dłużnika stała się faktem a nie tylko hasłem.

Mając na uwadze interesy wierzycieli którzy ponoszą wymierne straty w związku z opóźnieniami płatniczymi ustawodawca uchwalił ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 403). Ustawa dała wierzycielowi możliwość domagania się od dłużnika co najmniej zryczałtowanej stawki odszkodowania za koszty windykacji. Jednocześnie ustawa otworzyła możliwość domagania się odszkodowania w wyższej wysokości.

windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika – ryczałt w kwocie 40 euro.

Wierzycielowi, który nie otrzymał zapłaty w terminie przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro.od transakcji handlowej. Kwota 40euro przeliczana jest na polską walutę według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Kwota ta stanowi zryczałtowaną rekompensatę za koszty windykacji, niezależnie od poniesionych przez wierzyciela na ten cel nakładów. Wierzyciel nie musi wykazywać, że poniósł wydatki w takiej właśnie wysokości. Wierzyciel więc już na etapie przedsądowym, może automatycznie wymagać zapłaty tej kwoty od dłużnika praktycznie od dnia nabycia uprawnień do naliczania odsetek.

Windykacja na koszt dłużnika – dodatkowe roszczenia wierzyciela

Wierzycielowi przysługuje również zwrot poniesionych kosztów windykacji przewyższających kwotę 40 euro – w uzasadnionej wysokości. W sytuacji, gdy koszty odzyskiwania należności przekroczą kwotę ryczałtu i wierzyciel chce jej dochodzić, musi udowodnić fakt oraz zasadność ich poniesienia. W tym przypadku obciążenie dłużnika nie może następować automatycznie. Nie może być tu zupełnej dowolności wierzyciela, jeśli chodzi o skalę wydatków poniesionych w celu odzyskania danej należności. Należy bowiem obok potrzeby ochrony wierzyciela, który ma prawo sięgnąć po środki windykacyjne w razie opóźnienia w wykonaniu wymagalnego zobowiązania, uwzględnić także potrzebę ochrony dłużnika. Dłużnik nie powinien być narażony na działania wierzyciela, które prowadziłyby do nadmiernego i nieuzasadnionego okolicznościami sprawy wzrostu zadłużenia z tytułu kosztów windykacji.

Czynności podejmowane przez podmioty prowadzące windykację zlecone przeciwko dłużnikowi w celu spowodowania, by wykonał ciążące na nim zobowiązanie, muszą być indywidualnie oceniane z punktu widzenia ich charakteru i treści. Udowodnienie wysokości kosztów działań podjętych przeciwko dłużnikowi nie może opierać się jedynie na podstawie samych rachunków wystawionych przez podmiot, który podejmował czynności windykacyjne. Należy udowodnić, iż windykator lub sam wierzyciel przedsięwziął inne czynności poza np. wysłaniem listu poleconego do dłużnika z wezwaniem do zapłaty. Do czynności uzasadniających wyższe świadczenie rekompensujące koszty windykacji nie należy też skierowanie roszczenia o zapłatę do sądu i do komornika. W związku z działaniami sądowymi i egzekucyjnymi wierzycielowi przysługuje odrębne żądanie zwrotu kosztów na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie czynności mogą składać się na uzasadniony koszt procesu windykacji? Jeżeli windykacja prowadzona jest przez wykwalifikowany podmiot to katalog jest szeroki, przykładowo można wskazać na:
a) pozyskiwanie oficjalnych danych na temat dłużnika;
b) pozyskanie informacji na temat sytuacji finansowej dłużnika;
c) Kontakty z dłużnikiem – telefoniczne i w drodze korespondencji e-mail;
d) działania terenowe (sprawdzenie majątku dłużnika, osobisty kontakt z dłużnikiem);
e) analizy prawne i ekonomiczne.

Jak sprawdzić dłużnika – przeczytaj tutaj
Jak prowadzić windykację – przeczytaj tutaj

Windykacja na koszt dłużnika – jak przerzucić koszty na dłużnika?

Podstawowym elementem wynagrodzenia firmy windykacyjnej jest prowizja od sukcesu.
W sytuacji, w której dojdzie do skutecznej windykacji wierzyciel zostaje zobowiązany do zapłaty na rzecz windykatora części odzyskanych środków (na ogół w przedziale 5-15 %). Aby zatem zrekompensować sobie ten wydatek wierzyciel powinien przygotować się do wykazania kosztów podjętych działań windykacyjnych.

Warto zatem współpracować z wykwalifikowanymi podmiotami. Rzetelna firma, posiadająca doświadczenie w odzyskiwaniu należności, z pewnością podejmie konieczne działania windykacyjne a także mając na uwadze powyższe udokumentuje wszelkie konieczne wydatki, umożliwiając tym samym udowodnienie poniesionych kosztów windykacji. W ten sposób wierzyciel niezależnie od odzyskania długu będzie dysponował dodatkowymi materiałami pozwalającymi mu na ubieganie się o przerzucenie wydatków związanych z windykacją na koszt dłużnika i to w stopniu wyższym niż ryczałt wynoszący 40 euro.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: